KUR’AN’DAKİ İSLAM 3

SORU : BÜTÜN SAHABE ALLAHA ULASMAYI DILEMISLER MI ?

CEVAP: HEPSI DILEMIS VE BÜTÜN SAHABE ISLAMIN BIRINCI SAFHASINI GERÇEKLESTIRMISDI.

Zümer 17 :
Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul busrâ,fe bessir ibâd(ibâdi).

Onlar ki; taguta (insan ve cin seytanlara) kul olmaktan içtinab ettiler (kaçindilar, kendilerini kurtardilar) ve Allah’a yöneldiler (Allah’a ulasmayi dilediler). Onlara müjdeler vardir. Öyleyse kullarimi müjdele!

EGER SAHABE ALLAH’A ULASMAYI DILEMESEYDI NE OLACAKTI ?

1-Hepsi Allah’in ayetlerinden gafil olacaklardi

Yunus 7-8 :
Innellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme’ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Ulâike me’vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).

Muhakkak ki onlar, Bize ulasmayi (hayatta iken ruhlarini Allah’a ulastirmayi) dilemezler. Dünya hayatindan razi olmuslardir ve onunla doyuma ulasmislardir ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardir. Iste onlarin kazandiklari (dereceler) geregince varacaklari yer atestir (cehennemdir).

2-Hepsi cehenneme gidecekti

Yunus 7-8 :
Innellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme’ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Ulâike me’vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).

Muhakkak ki onlar, Bize ulasmayi (hayatta iken ruhlarini Allah’a ulastirmayi) dilemezler. Dünya hayatindan razi olmuslardir ve onunla doyuma ulasmislardir ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardir. Iste onlarin kazandiklari (dereceler) geregince varacaklari yer atestir (cehennemdir).

3-Hepsi müsrik olacakti

Rum 31-32:
Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel musrikîn(musrikîne). Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû siyeâ(siyean), kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).

O’na (Allah’a) yönelin (O’na ulasmayi dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazi ikame edin (namaz kilin). Ve (böylece) müsriklerden olmayin. (O müsriklerden olmayin ki) onlar, dînlerinde firkalara ayrildilar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanirlar.

4-Hepsi kâfir olacakti

Bakara 257:
Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilen nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tagûtu yuhricûnehum minen nûri ilaz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Allah, âmenu olan (Allah’a ulasmayi dileyen) o kimselerin dostudur. Onlari (onlarin nefslerinin kalplerini) zulümattan nura çikarir. O kâfir kimseler ki; onlar tagutun (seytanin) dostlaridir. Onlar (onlarin nefslerinin kalpleri) nurdan zulümata çikarilirlar. Iste onlar, ates halkidir. Onlar, orada ebedî kalicidirlar.

Sebe 20 :
Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mûminîn(mûminîne).

Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannini (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri olusturan bir firka (Allah’a ulasmayi dileyenler) hariç, hepsi ona (seytana) tâbî oldular.

5-Hepsi hüsranda olacakti

Yunus 45:
Ve yevme yahsuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yete ârefûne beynehum, kad hasirellezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).

Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten baska kalmamislar (bir saat kalmislar) gibi onlari toplayacak (hasredecek). Birbirlerini taniyacaklar (aralarinda tanisacaklar). Allah’a mülâki olmayi (Allah’a ölmeden önce ulasmayi) yalanlayanlar, hüsrana düstüler (nefslerini hüsrana düsürdüler). Ve hidayete eren kimse(ler) olmadilar (ruhlarini ölmeden evvel Allah’a ulastiramadilar).

6-Hepsi dalâlette olacakti

Rad 27:
Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yesau ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).

Ve kâfirler: "Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mi?" derler.Muhakkak ki: "Allah, diledigi kimseyi dalâlette birakir ve O’na yönelen (ulasmayi dileyen) kimseyi, Kendisine ulastirir (hidayete erdirir)."de.

7-Hepsi Tagutun kulu ve dostu olacakti

Zümer 17:
Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul busrâ,fe bessir ibâd(ibâdi).

Onlar ki; taguta (insan ve cin seytanlara) kul olmaktan içtinab ettiler (kaçindilar, kendilerini kurtardilar) ve Allah’a yöneldiler (Allah’a ulasmayi dilediler). Onlara müjdeler vardir. Öyleyse kullarimi müjdele!

Bakara 257:
Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilen nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tagûtu yuhricûnehum minen nûri ilaz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Allah, âmenu olan (Allah’a ulasmayi dileyen) o kimselerin dostudur. Onlari (onlarin nefslerinin kalplerini) zulümattan nura çikarir. Ve kâfir olanlar ise tagutun (insan ve cin seytanlarin) dostlaridir. Onlar (onlarin nefslerinin kalpleri) nurdan zulümata çikarilirlar. Iste onlar, ates halkidir. Onlar, orada ebedî kalicidirlar.

 

ISLAMIN 2. SAFHASI :(8.-14. BASAMAKLAR)

MÜRSIDE ULASIP TESLIM OLMAK

SORU : MÜRSIDE ULASIP TESLIM OLMAK FARZ MIDIR ?

CEVAP : EVET, FARZDIR

2.1 Maide 35:
Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne).

Ey âmenû olanlar (Allah’a ulasmayi, teslim olmayi dileyenler)! Allah’a karsi takva sahibi olun ve O’na ulastiracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki; siz felâha erersiniz.

2.2 Nahl 9 :
Ve alallâhi kasdus sebîli ve minhâ câir(câirun), ve lev sâe le hedâkum ecmaîn(ecmaîne).

Ve sebîllerin (dergâhlardan Sirati Mustakîm’e ulasan bütün yollarin yani mürsidlerin) tayini, Allah’in üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardir. Ve eger O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

2.3 Fatiha 5 :
Iyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

Allah’im! Yalniz Sana kul oluruz ve yalniz Senden ISTIANE isteriz.

2.4 Bakara 45- 46 :
Vesteînû bis sabri ves salât(sâlâti), ve innehâ le kebîretun illâ alel hâsiîn(hâsiîne). Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).

Sabirla ve namazla (hacet namazi ile Allah’tan) istiane (mürsidinizi) isteyin. Fakat muhakkak ki bu (HACET NAMAZI ile kisiyi Allah’a ulastiran MÜRSID’i sormak), husû sahibi olanlardan baskasina elbette agir gelir. O (husû sahipleri) ki; onlar, Rab’lerine (dünya hayatinda) muhakkak mülâki olacaklarini ve (sonunda ölümle) mutlaka O’na döneceklerini bilirler. (Yakîn derecesinde inanirlar.)

 

ISLAMIN 2. SAFHASININ 7 BASAMAGI

8.BASAMAK

8.basamakta Allah(c.c) kisinin kalbine ulasiyor.

Tegabün 11:
Mâ esâbe min musîbetin illâ bi iznillâh(iznillâhi), ve men yû’min billâhi yehdi kalbeh(kalbehu), vallâhu bi kulli sey’in alîm(alîmun).

Allah izin vermedikçe, kimseye bir musîbet isabet etmez. Kim Allah’a âmenû olursa, Allah onun kalbine ulasir(hidayet eder). Ve Allah, herseyi bilir.

9.BASAMAK

9.basamakta Allah(c.c) kisinin kalbinin nur kapisini Allah’a çeviriyor.

Kaf 33 :
Men hasiyer rahmâne bil gaybi ve câe bi kalbin munîb(munîbin).

Kim gaybte (görmeden) Rahmân’a husu duyarsa , (onun kalbine ulasan Allah , o kisinin kalbini kendine çevirir , bu sebeple ) O’na dönük bir kalple (Allah’in huzuruna) gelir.

10.BASAMAK

10.basamakta Allah(c.c) kisinin gögsünden kalbine nur yolu açiyor.

Enam 125 :
Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yesrah sadrehu lil islâm(islâmi), ve men yurid en yudillehu yec’al sadrehu dayyikan haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, kezâlike yec’alûllâhur ricse alâllezîne lâ yu’minûn (yu’minûne).

Artik Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun gögsünü teslime (Islâm’a) açar. Kimi dalâlette birakmayi dilerse, onun gögsünü semada yükseliyormus gibi daralmis, sikintili yapar. Böylece Allah, mü’min olmayanlarin üzerine pislik (azap, darlik, güçlük) verir.

11.BASAMAK

11.basamakta kisi zikir yaptikça bir önceki basamakta açilan nur yolu vasitasi ile rahmet nurlari kisinin kalbine girmeye basliyor.

Zümer 22 :
E fe men serehallâhu sadrehu lil islâmi fe huve alâ nûrin min rabbih(rabbihi), fe veylun lil kâsiyeti kulûbuhum min zikrillâh(zikrillâhi), ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin).

Allah kimin gögsünü Islâm için (Allah’a teslim için) yarmissa artik o, Rabbinden bir nur üzere olur. Allah’in zikrinden (Allah’i zikretmedikleri için) kalpleri kasiyet baglayanlarin vay haline! Iste onlar, apaçik dalâlettedirler.

12.BASAMAK

12.basamakta zikir sayesinde kisinin kalbinde %2 nur ve husu olusuyor.

Hadid 16 :
E lem ye’ni lillezîne âmenû en tahsea kulûbuhum li zikrillâhi ve mâ nezele minel hakki ve lâ yekûnû kellezîne ûtûl kitâbe min kablu fetâle aleyhimul emedu fe kaset kulûbuhum, ve kesîrun minhum fâsikûn(fâsikûne).

Âmenû olanlarin kalplerinde, Allah’in zikri ile (ve bu zikirle) Hakk’tan inen seyle (nurla) husûya ulasmak (husû sahibi olmak) zamani gelmedi mi? Kendilerine kitap verilen ve sonra aradan uzun zaman geçen (ve bu zaman zarfinda Allah’i zikretmedikleri için) kalpleri kasiyet baglayan (kalpleri zikirsizlikten kararan ve sertlesen ve hastalanan) kimseler gibi olmasinlar (zikretsinler ki kalpleri kararmasin). Onlarin çogu fasiklardir (hidayete erdikten sonra yoldan çikanlardir).

13.BASAMAK

13.basamakta kisi hacet namazini kiliyor ve mürsidi kendisine gösteriliyor.

Bakara 45-46 :
Vesteînû bis sabri ves salât(sâlâti), ve innehâ le kebîretun illâ alel hâsiîn(hâsiîne). Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).

Sabirla ve namazla (hacet namazi ile Allah’dan) istiane (mürsidinizi) isteyin.Ve muhakkak ki o,zor bir istir ama bu husû sahipleri hariç (onlar için zor degildir).Onlar (husû sahipleri) , onlar, Rab’lerine muhakkak mülâki olacaklarina (ruhlarini Allah’a ölmeden önce ulastiracaklarina), (ölümle) muhakkak O’na döneceklerine kesin sekilde inanirlar.

14.BASAMAK

14.basamakta kisi mürsidin önünde tevbe ediyor.

Furkan 70 :
Illâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihanfe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûren rahîmâ(rahîmen).

Ama (mürsidin önünde) tevbe eden ve (mürsidin önünde tevbe etmek suretiyle kalbine iman yazildigi için imani artan bir)mü’min olan ve islah edici ameller isleyen kisinin Allah ,günahlarini sevaba çevirir.Ve Allah ,günahlari sevaba çeviren ve rahmet gönderendir.

Bu tevbeyi ve tevbe merasimini Rabbimiz Nebe suresinin 39. ayeti ile Mümin suresi 7. ve 15. ayeti kerimelerinde beyan ediyor.

Nebe 39:
Zâlikel yevmul hakk(hakku), femen sâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

Iste o gün (mürsidin eli Hakk’a ulasmak üzere öpüldügü ve ona tâbî olundugu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah’a ulasmayi dileyen) kisi, kendisini Rabbine ulastiran (yolu, Sirati Mustakîm’i) yol ittihaz eder (edinir). (Allah’a ulasan kisiye Allah), meab (siginak, melce) olur.

Mümin 7 :
Ellezîne yahmilûnel arsa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle sey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kihim azâbel cahîm(cahîmi).

Arsi tutan melekler ve onun etrafindaki kisi (huzur namazinin imami), Rab’lerini hamd ile tesbih ederler ve ona îmân ederler. Ve amenû olanlar için (Allah’tan) magfiret dilerler. "Rabbimiz, Sen herseyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kusattin. Böylece (mürsidin önünde) tevbe edenleri ve senin yoluna (Sirati Mustakîm’e) tâbî olanlari magfiret et (günahlarini sevaba çevir). Ve onlari cehennem azabindan koru!”

Mümin 15 :
Refîud derecâti zûl ars(arsi), yulkîr rûha min emrihî alâ men yesâu min ibâdihî li yunzire yevmet telâk(telâki).

Dereceleri yükselten ve arsin sahibi olan Allah, kullarindan (Kendisine ulastirmayi) diledigi kisinin (Allah’a ulasmayi diledigi için Allah’in da Kendisine ulastirmayi diledigi kisinin) üzerine (basinin üzerine) Allah’a ulasma gününün geldigini (o kisinin ruhuna) ihtar etmek için, emrinden (Allah’in emrini teblig edecek) bir ruh ulastirir.

 

ISLAMIN 2. SAFHASI BURADA TAMAMLANIYOR

 

SORU : BÜTÜN SAHABE MÜRSIDLERINE TABI OLMUSLAR MI ?

CEVAP: EVET, HEPSI TÂBÎ OLMUSLARDI VE ISLAMIN IKINCI SAFHASINI GERÇEKLESTIRMISLERDI.

a)Erkeklerin tabiiyeti

Fetih 10 :
Innellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh (yubâyiûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih(nefsihi), ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu’tîhi ecren azîmâ(azîmen).

Muhakkak ki onlar, sana biat ettikleri zaman Allah’a biat etmis oldular. Onlarin ellerinin üzerinde (Allah senin bütün vücudunda tecelli ettigi için ellerinde de tecelli etmis oldugundan) Allah’in eli vardi. Kim (derecesini nâkisa) düsürürse, muhakkak ki o, nefsi sebebiyle (Allah’a verdigi yeminleri, ahdleri yerine getirmedigi için) derecesini nâkisa düsürmüstür. Kim de Allah’a olan ahdlerini (yeminini, misakini ve ahdini) yerine getirirse, ona en büyük mükâfat (ecir) verilecektir (cennet saadetine ve dünya saadetine erdirilecektir).

b)Hanimlarin tabiiyeti

Mümtehine 12 :
Yâ eyyuhen nebiyyu izâ câekel mû’minâtu yubâyigneke alâ en lâ yusrikne billâhi sey’en ve lâ yesrikne ve lâ yeznîne ve lâ yaktulne evlâdehunne ve lâ ye’tîne bi buhtânin yefterînehu beyne eydî hinne ve ecrulihinne ve lâ ya’sîneke fî ma’rûfin fe bâyig hunne vestagfir lehunnallâh(lehunnallâhe) innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Ey Peygamber! Sana biat etmek üzere mü’min kadinlar geldiginde, onlardan Allah’a hiçbir seyle ortak (sirk) kosmamak, hirsizlik etmemek, zinada bulunmamak, çocuklarini öldürmemek, elleriyle ayaklari arasinda bir iftira uydurup getirmemek ve kendilerine emrettigim seylerde sana asi olmamak (üzere söz verdikleri vakit) onlarin biatlerini kabul et. Ve onlar için Allah’tan magfiret dile. Muhakkak ki; Allah, magfiret edici (günahlari sevaba çevirici) ve rahmet sahibidir.

 

ISLAMIN 3. SAFHASI : (15.- 21. BASAMAKLAR)

 

RUHUN HAYATTA IKEN ALLAHA ULASMASI

SORU : RUHU, HAYATTA IKEN ALLAHA ULASTIRMAK FARZ MIDIR?

CEVAP: EVET, FARZDIR

3.1 Rad 21 :
Vellezîne yasilûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahsevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb (hisâbi).

Ve onlar Allah’in (ölümden evvel), Allah’a ulastirilmasini emrettigi seyi (ruhlarini), O’na (Allah’a) ulastirirlar. Ve Rab’lerine karsi husû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

3.2 Müzemmil 8 :
Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).

Rabbinin (Allah’in) ismiyle zikret ve herseyden kesilerek O’na (Allah’a) dön (ulas, vasil ol).

3.3 Fecr 28 :
Irciî ilâ rabbiki râdiyeten mardiyyeh(mardiyyeten).

Allah’tan razi ol ve Allah’in rizasini kazan. (Ey ruh!) Allah’a (Rabbine) geri dönerek ulas.

3.4 Zariyat 50 :
Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun).

Öyleyse Allah’a kaç (Allah’a ulas, Allah’a sigin). Muhakkak ki; ben, sizin için apaçik bir uyariciyim.

 

ISLAMIN ÜÇÜNCÜ SAFHASININ 7 BASAMAGI

15. BASAMAK

Nefsi Emmare :Bu basamaktan itibaren kisi nefs tezkiyesine baslamistir. Bu basamak nefs tezkiyesinin ilk kademesidir.

Yusuf 53 :
Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûi illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun).

Ve ben nefsimi ibra edemem (temize çikaramam) çünkü nefs mutlaka sui olani (serri, kötülügü) emreder. Rabbimin rahim esmasiyla tecelli ettigi (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim magfiret eden (günahlari sevaba çevirendir), rahîm (rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye eden)dir.

Bu basamakta nefsin kalbinde %7 fazl birikimi tamamlanir ve ruh birinci gök katina ulasir.

16.BASAMAK

Nefsi Levvame : Bu basamak nefs tezkiyesinin ikinci kademesidir.Kisi nefsini levm(kinamak) etmektedir.

Kiyame 2 :
Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeh(levvâmeti).

Ve hayir,o levvame (kinanan, suçlanan) nefse yemin ederim.

Bu basamakta ruh ikinci gök katina %14 fazl birikimiyle ulasir.

17.BASAMAK

Nefsi Mülhime : Nefs tezkiyesinin üçüncü kademesidir.Kisi Allah’tan takva ve seytandan füccur istikametinde ilham alir.

Sems 8 :
Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ.

Ona (o nefse), (Allah’in) takvasi ve (seytanin) füccuru ilham edilir.

Bu basamakta %21 fazl birikimiyle ruh üçüncü gök katina ulasir.

18.BASAMAK

Nefsi Mutmainne : Nefs tezkiyesinin dördüncü kademesidir.Kisi Allah’in kendisine verdigi nimetlerden mutmain olmustur.Tatmin olmustur.Doyuma ulasmistir.

Fecr 27 :
Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh(mutmainnetu).

Ey mutmain olan nefs!

Bu basamakta ruh %28 fazl birikimiyle dördüncü gök katina ulasir.

19.BASAMAK

Nefsi Radiyye : Nefs tezkiyesinin besinci kademesidir.Bu kademede kisi Allah’tan razidir.

Fecr 28 :
Irciî ilâ rabbiki râdiyeten mardiyyeh(mardiyyeten).

Allah’tan razi ol ve Allah’in rizasini kazan. (Ey ruh!) Allah’a (Rabbine) geri dönerek ulas.

Bu basamakta ruh %35 fazl birikimiyle besinci gök katina ulasir.

20.BASAMAK

Nefsi Marziyye : Nefs tezkiyesinin altinci kademesidir.Bu kademede Allahu Teala da kisiden razi olmustur.

Fecr 28 :
Irciî ilâ rabbiki râdiyeten mardiyyeh(mardiyyeten).

Allah’tan razi ol ve Allah’in rizasini kazan. (Ey ruh!) Allah’a (Rabbine) geri dönerek ulas.

Bu basamakta ruh %42 fazl birikimiyle altinci gök katina ulasir.

21.BASAMAK

Nefsi Tezkiye : Bu kademede kisi nefsini tezkiye etmistir.Bunun anlami kalbinde %51 nur olusmustur.Kalbinde Allah’in nurlari hakim olmustur.Ruhu bu noktada Allah’a ulasmistir.

Fecr 28 :
Irciî ilâ rabbiki râdiyeten mardiyyeh(mardiyyeten).

Allah’tan razi ol ve Allah’in rizasini kazan. (Ey ruh!) Allah’a (Rabbine) geri dönerek ulas.

Fatir 18 :
Ve lâ tezirû vâziretun vizre uhrâ, ve in ted’u muskaletun ilâ himlihâ lâ yuhmel minhu sey’un ve lev kâne zâ kurbâ, innemâ tunzirullezîne yahsevne rabbehum bil gaybi ve ekâmûs salâh(salâte), ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsih(nefsihî), ve ilâllâhil masîr(masîru).

Yük tasiyan birisi (bir günahkâr) baska birinin yükünü (günahini) yüklenmez. Eger agir yüklü kimse, onu (günahlarini) yüklenmeye (baskasini) çagirsa bile ondan hiçbir sey yükletilemez, onun yakini olsa dahi. Sen ancak gaybte Rabbine husû duyanlari ve namazi ikame edenleri uyarirsin. Ve kim tezkiye olursa (nefsini tezkiye ederse), o taktirde bunu sadece kendi nefsi için yapar ve (Nefs tezkiyesi ile ruh) Allah’a döner (ulasir).

Rabbimiz tezkiyeye ulasan kisilerin felaha erdigini Sems suresinin 9. ayeti kerimesinde beyan ediyor.

Sems 9 :

Kad efleha men zekkâhâ

Andolsun ki; nefsini tezkiye eden, felâha erer .

ISLAMIN 3. SAFHASI BURADA TAMAMLANIYOR

 

SORU : BÜTÜN SAHABE RUHLARINI ALLAHA ULASTIRMISLAR MI?

CEVAP : HEPSI RUHLARINI ALLAHA ULASTIRMISLARDI (BIRINCI TESLIM) VE BÜTÜN SAHABE ISLAMIN ÜÇÜNCÜ SAFHASINI GERÇEKLESTIRMISLERDI.

Sahabe ruhlarini Allaha ulastirmislardir.

Zümer 18 :
Ellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh(ahsenehu), ulâikellezîne hedâhumullâhu ve ulâike hum ulûl elbâb(elbâbi).

Onlar, sözü isitirler böylece onun ahsen olanina tâbî olurlar. Iste onlar, Allah’in hidayete erdirdikleridir. Ve iste onlar, onlar ulûl’elbabtir (daimî zikrin sahipleri).

Hidayete ermek ruhu Allaha ulastirmaktir.Asagidaki ayetler bu gerçegi ifade etmektedir.

Alî Imran 73 :

Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yesâ’(yesâu), vallâhu vâsiun alîm(alîmun).

Ve sizin dîninize tâbî olandan baska kimseye inanmayin. (Habibim) de ki: “Hiç süphesiz HIDAYET, Allah’a ulasmaktir. (Insan ruhunun ölümden evvel Allah’a ulasmasidir.) Size verilenin bir benzerinin baska birine verilmesi (sebebiyle mi) veya Rabbinizin katinda (sizlerle) tartisacaklari için mi (böyle söylüyorsunuz)?” De ki: “Hiç süphesiz fazl, Allah’in elindedir. Onu diledigine verir.” Ve Allah, VÂSI’un ALÎM’dir. (Allah herseyi kusatan ve herseyi bilendir.)

Bakara 120 :
Ve len terdâ ankel yehûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve leinitteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).

Sen onlarin dînine tâbî olmadikça (uymadikça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden (asla) razi olmazlar. De ki: “Muhakkak ki; Allah’a ulasmak (var ya) iste o, hidayettir.” Sana gelen bunca ilimden sonra eger onlarin hevalarina uyarsan andolsun ki; Allah’tan sana ne bir dost ve ne de bir yardimci olmaz.

Sura 13 :
Serea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel musrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yesâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).

Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettigimiz (farz kildigimiz) seyi (seriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) firkalara ayrilmayin.” diye Hz. Ibrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Isa’ya vasiyet ettigimiz seyi sana da vahyederek, size de seriat kildik. Senin onlari, kendisine çagirdigin sey (Allah’a ulasmayi dileme) müsriklere zor geldi. Allah, diledigini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ulastirir).

ISLAMIN DÖRDÜNCÜ SAFHASI :(22.-25.BASAMAKLAR)

FIZIK VÜCUDUN TESLIMI

SORU : FIZIK VÜCUDUN TESLIMI FARZ MIDIR ?

CEVAP : EVET, FARZDIR

4.1 Nisa 125 :
Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen).

O kisiden, vechi (fizik vücudu) dînde daha ahsen kim vardir? O kisi ki; vechini (fizik vücudunu) Allah’a teslim etmis ve muhsinlerden olmustur ve hanif olarak Hz. Ibrâhîm’in dînine tâbî olmustur. Ve Allah, Hz. Ibrâhîm’i dost ittihaz etmistir.

4.2 Yasin 60-61 :
E lem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûs seytân(seytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun). Ve eni’budûnî, hâzâ sirâtun mustekîm(mustekîmun).

Ey Âdemogullari! Ben sizden seytana kul olmayacaginiza dair ahd almadim mi? Muhakkak ki o (seytan), sizin için apaçik bir düsmandir. Ve Bana kul olun! (Iste) bu, Sirati Mustakîm’dir.

Islamin dördüncü safhasi , 22. basamakta Fena fillah makamina ulasinca baslar. 25. basamakta kisi Fizik vücut teslimini gerçeklestirir.

ISLAMIN DÖRDÜNCÜ SAFHASININ 4 BASAMAGI

22.BASAMAK

Fena Makamidir.Bu basamakta kisinin ruhu Allah’a ulasmistir, Allah’ta ifna (fena-yok) olmustur. Ruhu Allah’a ulasan kisi için Allah’in zati bir (meab) siginacak yerdir.Ve Allahu Teala Allah’in zatinin , Allah’in katinda siginacak en güzel siginak oldugunu buyuruyor.

Nebe 39 :
Zâlikel yevmul hakk(hakku), femen sâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).

Iste o gün (mürsidin eli Hakk’a ulasmak üzere öpüldügü ve ona tâbî olundugu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah’a ulasmayi dileyen) kisi, kendisini Rabbine ulastiran (yolu, Sirati Mustakîm’i) yol ittihaz eder (edinir). (Allah’a ulasan kisiye Allah), meab (siginak, melce) olur.

Aliimran 14 :
Zuyyine lin nâsi hubbus sehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil musevvemeti vel en’âmi vel hars(harsi), zâlike metâul hayâtid dunyâ, vallâhu indehu HUSNUL MEÂB(meâbi).

Insanlara, kadinlardan, ogullardan, kantar kantar altin ve gümüsten salma (agzi ve ayaklari ak nisaneli) atlar ve davarlar ile ekinlerden (olusan) zevklere sevgi (düskünlük) süslendi (cazip gösterildi). Bunlar, dünya hayatinin yararlanilacak metaidir (geçici seyleridir), ve Allah, O’nun (Allah’in) katinda en güzel siginaktir.

23.BASAMAK

23. basamak Beka Makamidir.Allah’in katinda bakî olanlardir.Bu kademede Allahu Teala da kisiye dost olmustur.

Enam 127 :
Lehum dârus selâmi inde rabbihim ve huve veliyyuhum bimâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

Rab’lerinin katinda onlar için selâm yurdu (teslim yurdu) vardir. Yapmis olduklarindan dolayi, O (Allah), onlarin dostudur.

24.BASAMAK

24. basamakta kisi Zühd Makamina ulasmistir .Kisi zikirsizlige karsi zahid olmustur.Yani günün yarisindan fazlasini zikirle geçirmektedir. Rabbimiz Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesinde negatif zühdden bahsediyor.Bir seye deger vermeyen kisi o seye karsi zahiddir.Kisi bu basamakta zikirsizlige karsi zahiddir.Yani zikre daha çok deger verir ve günün yarisindan fazlasini zikirle geçirerek bunu ispat eder.

Yusuf 20 :
Ve serevhu bi semenin bahsin derâhime ma’dûdeh(ma’dûdetin), ve kânû fîhi minez zâhidîn(zâhidîne).

Ve onu (Yusuf’u), az bir fiyatla, birkaç dirheme sattilar. Çünkü; ona karsi zahidlerden idiler.

25.BASAMAK

25.basamakta kisi Muhsinler Makamina ulasmistir.Yani kisi Fizik Vücut Teslimini de gerçeklestirmistir.

Nisa125 :
’Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen).

’O kisiden, vechi (fizik vücudu) dînde daha ahsen kim vardir? O kisi ki; vechini (fizik vücudunu) Allah’a teslim etmis ve muhsinlerden olmustur ve hanif olarak Hz. Ibrâhîm’in dînine tâbî olmustur. Ve Allah, Hz. Ibrâhîm’i dost ittihaz etmistir.

Bakara 112 :
Belâ men esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun fe lehû ecruhu inde rabbihî, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yehzenûn(yehzenûne).

Hayir, (öyle degil), kim vechini (fizik vücudunu) Allah’a teslim ederse o, MUHSIN’lerden (olur). Artik onun mükâfati Rabbinin katindadir. Onlara (onlarin üzerine) korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardir.

ISLAMIN 4. SAFHASI BURADA TAMAMLANIYOR

 

SORU: BÜTÜN SAHABE MUHSINLERDEN OLUP FIZIK VÜCUTLARINI ( IKINCI TESLIM)ALLAHA TESLIM ETMISLER MIYDI?

CEVAP: EVET, HEPSI FIZIK VÜCUTLARINI ALLAHA TESLIM ETMISLERDI VE ISLAMIN DÖRDÜNCÜ SAFHASINI GERÇEKLESTIRMISLERDI.

Aliimran 20 :
Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebean (menittebeani), ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâg(belâgu), vallâhu basîrun bil ibâd(ibâdi).

Eger seninle tartismaya kalkarlarsa, o zaman de ki: “Ben ve bana tâbî olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah’a teslim ettik.” O kitap verilenlere ve ÜMMÎ’lere de ki: “Siz de (fizik vücudunuzu Allah’a) teslim ettiniz mi?” Eger teslim ettilerse o zaman (onlar) andolsun ki; hidayete ermislerdir. Eger yüz çevirirlerse, o zaman sana düsen (görev) ancak tebligdir. Allah kullarini BASÎR’dir (görendir).

 

ISLAMIN BESINCI SAFHASI:(26.BASAMAK)

 

ULUL ELBAB MAKAMI VE NEFSIN ALLAHA TESLIM EDILMESI

SORU : NEFSI ALLAHA TESLIM ETMEK FARZ MIDIR?

CEVAP : EVET,FARZDIR

26. BASAMAK

26. basamakta kisi Ulul Elbab Makaminin sahibi olmustur.Yani daimi zikre ulasmistir ve sir hazinelerinin sahibi olmustur. Daimi zikre ulasan kisi bu noktada nefsin teslimini de yerine getirir.Bu ,kisinin üçüncü teslimidir.Burada kisi yedi özelligin sahibidir.

1)Daimi zikirin sahibidir, 2)kalp gözü açilmistir, 3)kalp kulagi açilmistir, 4)nefsinin kalbinde afet kalmamistir, 5)ehli tezekkürdür(Allahu Teala ile tezekkür etme yetkisinin sahibidir.), 6)ehli hayirdir, 7)ehli hükümdür.

SORU :DAIMI ZIKRE ULASMAK (ULUL ELBAB OLMAK) VEALLAH’A NEFSINI TESLIM ETMEK FARZ MIDIR?

CEVAP:EVET, FARZDIR

Nisa 103 :
’Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kiyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte), innes salâte kânet alel mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten).

Namazi bitirdiginizde; ayaktayken, otururken ve yan üzeriyken (yan üstü yatarken) Allah’i hep zikredin! Güvenlige kavustugunuzda namazi erkâniyla kilin. Çünkü; namaz, mü’minlerin üzerine, vakitleri belirlenmis bir farz olmustur.

Aliimran 191:
’Ellezîne yezkurûnallâhe kiyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard(ardi), rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtilâ(bâtilan), subhâneke fekinâ azâben nâr(nâri).

O (ulûl’elbab) ki; (lübblerin, Allah’in sir hazinelerinin sahipleri), onlar ayakta iken, otururken ve yan üstü yatarken (hep) Allah’i zikrederler. Göklerin ve yerin yaratilisi hakkinda tefekkür ederler (ve derler ki); “Ey Rabbimiz! Sen bunlari bâtil olarak (bosuna) yaratmadin. Seni tesbih (tenzih) ederiz. Bizi, ates azabindan koru.”

Bu noktada kisinin kalbi yerlerin 7 kat melekûtu kadar,yani 7 kademe müzeyyen olur.

 

SORU :BÜTÜN SAHABE DAIMI ZIKRE ULASIP ULUL ELBAB OLMUSLAR MIYDI ?

CEVAP:EVET, HEPSI DAIMI ZIKRE ULASIP ULUL ELBAB MAKAMININ SAHIBI OLMUSLARDI

ZUMER-18:

Ellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahseneh(ahsenehu), ulâikellezîne hedâhumullâhu ve ulâike hum ulûl elbâb(elbâbi).
Onlar (sahâbe), sözleri isitirler ve onlarin (sözlerin) ahsen olanina (Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafindan söylenilenine) tâbî olurlar. Iste onlar, hidayete erenlerdir (ruhlarini ölmeden evvel Allah’a ulastiranlardir). Ve onlar, ulûl’elbabtir (daimî zikrin sahipleridir, nefslerini Allah’a teslim edenlerdir).

ISLAMIN 5. SAFHASI BURADA TAMAMLANIYOR.

 

ISLAMIN ALTINCI SAFHASI : 27. BASAMAK

 

IHLAS MAKAMI(MUHLIS OLMAK)VE IRSAD OLMAK

27.BASAMAK

27. basamakta kisi Ihlas Makamina ulasmistir.Muhlis olmustur .Bu noktada kisi kendi ilmi gelisimi istikametinde alabileceklerinin hepsini almistir.Bu sebeple de irsad olmustur. Kisi ihlas makaminin sahibi oldugu zaman yedi kat göklerinde melekutunu görmüstür.Varliklar aleminin son noktasi olan sidretül müntehaya kadar herseyi görmüstür. Yalniz Allah’in zatini henüz görmemistir. Ayni zamanda irsad olmustur,kalbi ondört mertebe müzeyyen olmustur.

 

SORU : IHLASA ULASMAK FARZ MIDIR?

CEVAP: EVET, FARZDIR

Beyyine 5 :
’Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh(kayyimeti).

Onlar emrolunmadilar. Sadece hanifler olarak, Allah için dînde halis (nefslerini halis kilmis) kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kilmakla ve zekât vermekle emrolundular. Iste kayyum olan dîn budur.

 

SORU :IRSAD OLMAK FARZ MIDIR?

CEVAP : FARZDIR

Bakara 186 :
Ve izâ seeleke ibâdî annî fe innî karîb(karîbun) ucîbu da’veted dâi izâ deâni, fel yestecîbûlî vel yu’minû bî leallehum yersudûn(yersudûne).

Ve kullarim, sana Benden sordugu zaman, Ben muhakkak ki (onlara) yakinim. Bana dua edilince, dua edenin duasina (davetine) icabet ederim. O halde onlar da Benim (davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulasmayi dilesinler). Böylece irsad olsunlar.

 

ISLAMIN 6. SAFHASI BURADA TAMAMLANIYOR.

 

SORU : BÜTÜN SAHABE IHLASA ULASMISLAR MIYDI ?

CEVAP: HEPSI IHLASA ULASMISLARDI ( MUHLIS OLMUSLARDI )

Bakara 139 :
’Kul e tuhâccûnenâ fîllâhi ve huve rabbunâ ve rabbukum, ve lenâ â’mâlunâ ve lekum a’mâlukum ve nahnu lehu muhlisûn(muhlisûne).

’De ki: "Allah hakkinda bizimle mücâdele mi ediyorsunuz? O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz, onun için ihlâs sahibi (MUHLIS) (kul)lariz.

Kisi ihlas makaminin sahibi oldugu zaman yedi kat yerler ile birlikte yedi kat göklerinde melekutunu görmüstür.Varliklar aleminin son noktasi olan sidretül müntehaya kadar herseyi görmüstür.Dolayisiyla irsad etmek için gerekli her seyin sahibidir.Yalniz Allahin zatini henüz görmemistir Ayni zamanda irsad olmustur,kalbi ondört mertebe müzeyyen olmustur.I

SORU : BÜTÜN SAHABE IRSAD OLMUSLAR MIYDI?

CEVAP : EVET,HEPSI IRSAD OLMUSLARDI

Hucurat 7 :
Va’lemû enne fîkum resûlallâh(resûlallâhi), lev yutîukum fî kesîrin minel emri le anittum ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum, ve kerrehe ileykumul kufre vel fusûka vel isyân(isyâne), ulâike humur râsidûn(râsidûne).

Bilin ki, içinizde Allah’in resûlü var. Sâyet emirlerin çogunda size uysaydi lânetlenirdiniz. Fakat Allah, size îmâni sevdirdi, kalplerinizde onu (îmâni) müzeyyen kildi (fazillari îmân kelimesinin etrafinda toplayarak kalbinizi tamamen nurla doldurdu). Size; küfrü, fiski ve isyani kerih gösterdi. Iste onlar, irsad olanlardir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !